Nieszawa 1703 : myten och verkligheten

[Home]
[Nieszawa : en introduktion]
[Svante Horns rapport]

 

 

Svante Horns rapport

 

I Riksarkivet, Krigshistoriska samlingen, M 1459, finns en rapport från kaptenlöjtnanten Svante Horn, chef för den svenska avdelning som överfölls i staden Nieszawa. Mig veterligt har dokumentet aldrig tidigare varit publicerat. Det har heller inte, så vitt jag vet, tidigare använts som källa för bakgrunden till bränningen av staden. Svante Horn berättar så här (jag har för läsbarhetens skull gjort styckeindelningar):

 

"Relation öfwer partiet, som jag underteknad d: 12 Augusti innewarande åhr blef commenderad med, bestående af 20 man gemehna och en under-officerare af H:r Baron och Öfwerst Bukwaldz Regimente Dragoner, att inhämpta Skantzkorgar och andre materialier.

 

Samma dato d: 12 Augusti marcherade ifrån Regimentet till Byen Wolschava, hwarest öf:r natten stod med partiet:

d: 13 ankom till Staden Neschava, hwarest 400 Skantzkorgar skulle förfärdigas, och som de ännu intet wore färdige, ty blef alfwarsampt tilsagt, att de ofördröijeligen skulle lefwereras.

d: 14 derifrån till Staden Rationsnek, der och et parti Korgar woro bestälte, då wij finge kundskap af Borgare-folket i Staden, att fienden af några hundrade man sig der när uppehöllo, då iag strax H:r Öfwersten och Kongl: General Adjutanten Lagercrona tillskref, huru iag effter et sådant Spargement mig förhålla skulle, hwarpå bend:e H:r Öfwerste mig skriftliga ordres tilsände, att där fienden så starck woro, skulle iag mig till armeen förfoga, dock skulle iag hafwa wiss och säker kundskap derom innan iag mig skulle indraga.

Några dagar dereffter fick iag åter kundskap, att det fientlige partiet  [?] här nu där wistades att man ingen annan wisshet hafwa kunde än att de aldeles borto woro, mindre någon fruchtan för des anfal, hälst som det då säkert Spargerades att de den wägen intet tänkte försöka, hwarest partiet stod; ty kunde iag effter H:r Öfwerst Lagercronas ordres på en sådan löös berättelse mig icke strax till Armeen indraga, menandes fast de skola sagt Walocher deromkring wara, mig blifwit omtänckt, om iag ifrån min expedition gåt tilbaka, och intet skolat warit sant, altså på en sådan förment säker kundskap, fan iag rådeligit med partiet utur Staden Rationeck, till de omliggande byar mig utdraga, hwarest iag hade effter ordes att infordra Skantzkorgar och andra nödwändigheter, der med högsta flijt pådref arbetes skyndsamhet.

Tog åter min march till Staden Neschawa i tanke det, derwarande arbete att utdrifwa, så då mästadehlen färdig war och med mit underhafwande manskap uthi Probstens gård dersammastädes inrychte d: 18 Augusti kl: 12 om middagen, då iag omtänkte huru iag där kunde wara säker och frågade fördenskul Probsten och Borgmästaren i Staden, om der woro något att befruchta? Swarade att de kunde intet wist der af wetta, men mente lickwäll, att det ingen fara å färde war, hwarpå iag som elliest wahnligit, lätt Manskapet wara alard och utsätta twänne poster, den ena uti porten och den andra på et plank uti gården, hwilka sig så förhölt till kl: 1 om natten, då posten på planket gaf tillkiänna något allarm war på gatan, derpå iag utskickade min dräng som kunde tala Pålska, med en Dragon, att förnimma hwad på färde war, och träffade Borgmästaren strax derwid, som effter tillfrågan swarade, det war intet annat än Torg-wacht (?), som Borgare hade effter wahnlighet, så länge de Swenska warit där å orten, hwarfer iag, som då hell färdig war att marchera dädan, nödgades först see mig något före förän iag på denna så nämbde Borgare-wacht mig förtro (?) kunde, men strax derpå anföllo de os som häfftigast på alla sidor till talet ungefär 300 man, attaquerandes först posten i porten, som då tog sit beskyd hoos mig och de andra där innewarande, emedan de icke allenast häfftigast på alla sidor gåfwo salwor, utan och med pilar och stenkastande och hwad de kunde åstad bringa (?) sökte os att skada sökandes derhos twänne  gångor att belöpa ell:r storma planket, hwarinne wii os höllo sampt ropande åthskillige gånger det iag skulle hos dem få qvarter och en stor dehl af planket redan nederrifwit:

Wi på wår sida giorde wårt möijeliga bästa och skiöto igönom planket och hwar wi kunde som iag Dragonerna fördelt hade på wissa ställen os att förswara; men måste dock wi få emot så många, när ammunition felades och myckenheten af Borgare och Slijke sammanrotade med skiutande af taken och höga trän, och stenkastande, os öfwerrumplade, förmärka det wi intet kunde uträtta, enär deras myckenhet dräffade (?) och blesserade en dehl af manskapet, som mig anförtrod war. Sidst med 10 till mig måste hugga os igönom porten i tanka at ändå giöra wårt bästa, och unkomma som elliest ingen utwäg war för os ; Men enär wi woro utkomna och ibland det anstormande uproriske partiet som då mästadehlen woro ifrån hästarna afstegne, blefwo 8 man effter mig borta som iag likwäl strax saknade och något förbidade, men eij återfan, kommandes altså icke flere undan än iag och twänne Dragoner, hwaraf en är något i låret blesserat.

Enär det senare partiet dijt anlände med H:r Major Leijonhielm att exeqvera Staden, blef wid des hemkombst medbracht twänne af desse Dragoner hwars hästar woro dem unnanskutne och de sig i Skogen till wår ankombst salverat.

 

/Svante Horn/
Capit-Lieuntnent under
H:r baron och öfwerste
buckvaltz Dragone Regement

Lägerdt för Thorn d:
4 Septemb: A:o 1703"

 

Anmärkningar

 

För den som vill ägna sig åt att på en karta försöka se var de av Horn nämnda orterna är belägna kan jag rekommendera två sajter. Den första, http://mapa.szukacz.pl/, innehåller en modern karta som tillåter fri förflyttning, zoomning, sökning av ortnamn m.m. Den andra, http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm, är inte lika full av finesser men innehåller å andra sidan storskaliga kartblad från kring 1900. När man ska leta efter mindre orter inom ett begränsat område är den senare nästan att föredra. Aktuella är blad 36-53 och 37-53 och orienteringen sker enklast genom att följa Wisla.

Byn "Wolschava" heter numera Woluszewo och ligger vid Wisla, halvannan mil sydost om Torun. "Rationsnek" heter Raciazek och ligger mellan Woluszewo och Nieszawa. Ålderdomliga ord kan man med fördel söka i Svenska Akademiens ordbok - http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. "Spargerades" betyder att det ryktades, att "få qvarter" betyder att få nåd och "salverat" betyder räddat.

 

 

(Under arbete)

© Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2006-07-16